•  

    تماس با ما

    تلفن: 44036322، فکس: 44076887

  •  

    ساعت کاری

    8 صبح الی 4:30 عصر

لیست محصولات و قیمت شرکت ابوریحان

ردیف

نام دارو

نوع بسته بندي

قیمت

1

وتاپروست (دی کلوپروستنول سدیم)

310 تايي

 

2

وتاژسترون(پروژسترون)

24 تایی

 

3

آمپول وتاژسترون(پروژسترون)

24تایی

 

4

وتوسین(اكسي توسين)

324 تايي

 

5

وتاسترول (استرادیول بنزوات )

195 تایی

 

6

وتاکوئید(دگزامتازون)

42 تايي

 

7

وتازوماید(فروزومايد)

195 تايي

 

8

وتافلوکسین(فلونيكسين مگلوماين)

42 تايي

 

9

وتارولین(گنادورلين)

324 تايي

 

10

فلورفنیکل 30%

144 تايي

 

11

وتامینازن 7%(ديمينازن استوریت)

42 تايي

 

12

وتانیل 20% تزریقی (فنيل بوتازون)

42 تايي

 

13

وتوسپت (بوسرلین)

324 تايي

 

14

وتالایز(دينوپروست ترومتامين)

310 تايي

 

15

وتولکس(بوپارواگون)

144 تايي

 

16

پماد وتانیل (فنيل بوتازون5%)

56 تايي

 

17

کرم وتانیل (فنيل بوتازون5%)

56 تايي

 

18

وتوسیدر(سیدر گاوی)

90 تایی

 

19

اپلیکاتور وتوسیدر گاوی

8 تایی

 

20

وتاگلندین (پروستاگلندين) 10 سی سی

310 تايي

 

21

وتوفن(كتوپروفن)

42 تايي

 

22

وتاپرودون (ايزوفلوپردون)

144 تايي

 

23

وتفوس (فسفر آلي + ويتامين B12 )

240 تایی

 

24

وتامیزول 5/7%  50 سی سی

42 تايي

 

25

وتاکائین 2% 

144 تايي

 

26

انرووت 5%

42 تايي

 

27

انرووت 10%

42 تايي

 

28

وتاسول 24%

42 تایی

 

29

جکتامین(ویتامین AD3E-fort)

42 تایی

 

30

وتاویت سی (ویتامین AD3E-C)

42 تایی

 

31

جنتاوت 5% (جنتامایسین)

42 تایی

 

32

وتاکائین (لیدوکائین+ آدرنالین)

42 تایی

 

33

وتامیزول 5/7%  100 سی سی

42 تایی

 

34

وتوکارپ 10 (ایمیدیوکارپ)

42 تایی

 

35

وتوکارپ 20 (ایمیدیوکارپ)

42 تایی

 

36

وتوسیدر گوسفندی

90تایی

 

37

اپلیکاتور وتوسیدر گوسفندی

8 تایی