•  

    تماس با ما

    تلفن: 44036322، فکس: 44076887

  •  

    ساعت کاری

    8 صبح الی 4:30 عصر

لیست محصولات و قیمت شرکت عرفان دارو

ردیف

نام دارو

قیمت

1

آدجکت 50 سی سی

 

2

آدجکت + سی ،50 سی سی

 

3

سلنوفرول50 سی سی

 

4

عرفامایسین 5% 50 سی سی

 

5

عرفامایسین  10 % 50 سی سی

 

6

مگانیکس 50 سی سی

 

7

نوفلوفان  30 50 سی سی 

 

8

عرفامکتین 1% تزریقی 50 سی سی

 

9

عرفامولتی جکت 50 سی سی

 

10

کاتوسین 50 سی سی

 

11

ویتاجکت فورت 50 سی سی

 

12

پانتری فان 50 سی سی

 

13

تیاویت 50 سی سی

 

14

بوتونیکس 50 سی سی

 

15

کاربیزول 20 سی سی

 

16

تایلوفان 20  ،50 سی سی

 

17

لینکوسپتین 50 سی سی

 

18

دگزاجکت 50 سی سی

 

19

انروفان 10% 50 سی سی

 

20

عرفامایسین 20% LA 50 سی سی

 

21

جنتاجکت 50 سی سی

 

22

انروفان 5% 50 سی سی

 

23

ترامانکسین 50 سی سی

 

24

کتوپروفن 50 سی سی

 

25

سولفامتوکسازول 50 سی سی

 

26

ویتامین A تزریقی 20 سی سی

 

27

جنتاجکت 20 سی سی

 

28

جنتاموکس (جنتامایسین +آموکسی سیلین) 100 سی سی

 

29

آموکسی سیلین LA 100 سی سی

 

30

پنی سیلین پن استرپ 25/20 ، 100 سی سی

 

31

پنی سیلین جی پروکائین + دی هیدرواسترپتومایسین 3+3 ، 20 سی سی

 

32

پنی سیلین جی پروکائین + دی هیدرواسترپتومایسین 1+1 ، 20 سی سی

 

33

پنی سیلین جی پروکائین 5 میلیون واحد ، 20 سی سی

 

35

پنی سیلین جی پروکائین 3 میلیون واحد،  20 سی سی

 

36

پنی سیلین جی پروکائین 1 میلیون واحد،  20 سی سی

 

37

پنی سیلین جی بنزاتین 1 میلیون واحد ، 20 سی سی

 

38

پنی سیلین 2+2 (جی پروکائین + کانامایسین) ،20 سی سی

 

39

دی هیدرواسترپتومایسین 1 گرمی،20 سی سی

 

40

دی هیدرواسترپتومایسین 3 گرمی، 20 سی سی

 

41

پنی سیلین جی بنزاتین+ پنی سیلین جی پروکائین+ پنی سیلین جی پتاسیم 1+1+2، 20 سی سی

 

42

لواموسید –محلول 1 لیتری خوراکی

 

43

پنی سیلین 25/20 + دگزا