•  

    تماس با ما

    تلفن: 44036322، فکس: 44076887

  •  

    ساعت کاری

    8 صبح الی 4:30 عصر

لیست محصولات و قیمت شرکت زاگرس فارمد پارس

ردیف

نام دارو

قیمت

1

بلوس دایورم 152 میلی گرمی

 

2

بلوس دایورم 600 میلی گرمی

 

3

سوسپانسیون دایورم 2.5%

 

4

سوسپانسیون فلونیل

 

5

سوسپانسیون فنازول

 

6

پودر داماکول3000000- 100 گرمی

 

7

محلول ساولورین

 

8

سوسپانسیون فاسینیل 5%

 

9

پودر سی وت 50 %

 

10

پودر مولتی ویت پوندی

 

11

پودر آمینوویت پوندی

 

12

پودرالکتروویت پوندی

 

13

پودرمیکرووت پوندی

 

14

پودر اکسی وت 20% پوندی

 

15

پودراریتروسین پوندی

 

16

پودر نئوسین پوندی

 

17

پودر کلرتترین 20 % پوندی

 

18

پودر لینکوپک

 

19

پودر اکسی وت 50%

 

20

پودر کلرتترین 50% پوندی

 

21

پودر سی وت 50% 100 گرمی

 

22

پودر نئوکسی وت پوندی

 

23

محلول فلوکسین

 

24

محلول بلوترول 120

 

25

محلول سولفادین 250 سی سی

 

26

محلول برم هگزین لیتری

 

27

محلول منتوهگزین لیتری

 

28

محلول لورتریل

 

29

قرص رونتل (فبانتل)

 

30

محلول ویتالین لیتری

 

31

محلول لورژین سی

 

32

محلول ویتاسید لیتری

 

33

محلول ویتالیت لیتری

 

34

لورامیرول اس(محلول لوامیرول)

 

35

محلول ویتابین لیتری

 

36

پودر لورامیزول

 

37

پودراسپکتینولین

 

38

پودر داماکول 20%

 

39

بلوس پارازول

 

40

پودر ویتالین 5 گرمی

 

41

پودر ویتالین 100 گرمی

 

42

پودر ویتالین 500 گرمی

 

43

پودر ویتامنت 100 گرمی

 

44

پودر ویتاسید 100 گرمی

 

45

پودر ویتالیت 100 گرمی

 

46

محلول ویتالین 250 سی سی

 

47

محلول ویتاسید 250 سی سی

 

48

پودر ویتابین 100 گرمی

 

49

پودر دایجستین 100 گرمی

 

50

پودر ویتامنت 500 گرمی

 

51

پودر ویتالیت 500 گرمی

 

52

داکسی سیلین پی

 

53

پودر ویتاسید 500 گرمی

 

54

محلول ویتالیت 250 سی سی

 

55

محلول ویتابین 250 سی سی

 

56

پودر تریسول

 

57

پودر آدویت پوندی

 

58

بلوس نیکلوزام

 

59

قرص لورنسیت

 

60

قرص اکسی وت 100

 

61

قرص اکسی تیلین 100 

 

62

پودر اکسی تیلین 100 گرمی 

 

63

بلوس رافوکسان

 

64

بلوس تریسول

 

65

پودر ESB3

 

66

سوسپانسیون تریسول

 

67

بلوس فاسیزول

 

68

بلوس  اکسی وت 250

 

69

بلوس نئوسین 250

 

70

بلوس هپاتک

 

71

بلوس تریکلاز

 

72

محلول دافلور

 

73

بلوس اکسی وت 500

 

74

محلول هپابیال کارنیتین (بطری 1 لیتری)

 

75

سوژیکلای یک لیتری

 

76

سوسپانسیون پارانیل

 

77

محلول پولموزین AC

 

78

محلول میکسودیل بطری یک لیتری

 

79

محلول سوژیکلای نیم لیتری

 

80

محلول هیپرالونا انرو S ا لیتری

 

81

محلول میکسولیگو پلاس

 

82

محلول بایوبرون 1 لیتری

 

83

ویال پن استرپ

 

84

نویزول هچ

 

85

بایوککس(سالینومایسین)

 

86

سایکواستات (روبینیدین)

 

87

یامامایسین(مادورامایسین)

 

88

سوسپانسیون اینترتریم

 

89

پریمیکس تیامولین10 %

 

90

محلول هیپراداکسی S

 

91

پلی چوک+ B

 

92

اواتک(لازالوسید)

 

93

محلول هپارنول- بطری یک لیتری

 

94

تگاسید 25 کیلوگرمی

 

95

بیسچر10 کیلوگرمی

 

96

سوسپانسیون آلبازن 2.5%

 

97

آمپرول 6/9%- بطری یک لیتری

 

98

پولموتیل- ویال 240 سی سی

 

99

محلول داکسی سیلین اس

 

100

نویرکس گالن 5 لیتری

 

101

آیولوزین

 

102

پودر تیالورین

 

103

پودر تایلوزین تارترات

 

104

تترالورین ساشه یک کیلویی

 

105

سولفا پلاس یک لیتری

 

106

وتامولین بطری یک لیتری

 

107

محلول سلنومکس

 

108

محلول AD3ECK بطری یک لیتری

 

109

محلول لیپاویت لیتری

 

110

محلول لیپاویت 240 سی سی

 

111

تیلمووت

 

112

پلی چوک بی

 

113

ویووجکت(لینکوپک 50 سی سی)

 

114

فیوراستاپ(فلونکسین)

 

115

تایلومد(تایلوزین 20%)

 

116

دسپاداک 5 لیتری

 

117

پولموتیل ای سی 240 میلی