•  

    تماس با ما

    تلفن: 44036322، فکس: 44076887

  •  

    ساعت کاری

    8 صبح الی 4:30 عصر

لیست محصولات و قیمت شرکت حیات گستر

محصولات دارویی شرکت بایر افلاک

ردیف

نام دارو

نوع بسته بندی

قیمت

1

پودر استریل تزریقی پنی سیلین-جی بنزاتین (بای زاتین)

ویال 10 سی سی

 

2

پودر استریل تزریقی پنی سیلین- جی پروکائین (بای لاکتام 1)

ویال 20 سی سی

 

3

پودر استریل تزریقی پنی سیلین-جی پروکائین (بای لاکتام 3)

ویال 20 سی سی

 

4

پودر استریل تزریقی پنی سیلین-جی پروکائین (بای لاکتام 5)

ویال 20 سی سی

 

5

پودر پنی سیلین-جی پروکائین +دی هیدرواسترپتومایسین (افلاتیک 1+1)

ویال 20 سی سی

 

6

پودر پنی سیلین-جی پروکائین +دی هیدرواسترپتومایسین (افلاتیک 2+2)

ویال 20 سی سی

 

7

پودر پنی سیلین-جی پروکائین +دی هیدرواسترپتومایسین (افلاتیک 3+3)

ویال 20 سی سی

 

8

پماد پستانی جی دی مست – جی پتاسیم + هیدرواسترپتومایسین  mc

ویال 20 سی سی

 

9

پماد پستانی بوی درای– جی پروکائین + هیدرواسترپتومایسین  dc

ویال 20 سی سی

 

10

محلول خوراکی داکسی سایکلین 10%- داکسی سول

بطری 1 لیتری

 

11

محلول خوراکی فلورفنیکل 10% - بای لراک

بطری 1 لیتری

 

12

محلول خوراکی دامکی سولفادین 3.33% سدیم (بایمیدین)

250 سی سی

 

13

محلول خوراکی انروفلوکساسین 10%

بطری 1 لیتری

 

14

محلول خوراکی کلستین سولفات 2 میلیون واحد

بطری 1 لیتری

 

15

پودر پنی سیلین استریل افلاکتام 1+1+2

ویال 20 میلی

 

16

پماد پستانی دگزامست MC

سرنگ 10 گرمی

 

17

محلول خوراکی کلستین سولفات (2 میلیون واحد)

بطری 1 لیتری

 

18

پودر تایلوزین تارتارات – بای تاراک

ساشه 100 گرمی

 

19

پودر تایلوزین فسفات 25% - بای لوزین 25%

هر کیلوگرم

 

محصولات دارویی شرکت آذرآریا دارو

1

پارافین-لاگزی وت

بطری 1 لیتری

 

2

پارافین-لاگزی وت

بطری نیم لیتری

 

3

پارافین-لاگزی وت

200 سی سی

 

4

محلول جرمی سین – بنز الکونیم کلراید 20%

گالن 4 لیتری

 

5

تیت وتکو(تیت گارد) ضدعفونی کننده پستان دام

گالن 4 لیتری

 

6

گلیسیرین یده

200 سی سی

 

7

پاویدون آیوداین

بطری 250 سی سی

 

8

پاویدون آیوداین

گالن 4 لیتری

 

محصولات دارویی شرکت دارو درمان

1

اسپری OTC  ( اکسی تتراسایکلین )

300 میلی

 

2

اسپری CTC (کلر تتراسایکلین)

300 میلی

 

3

اسپری OTC ( اکسی تتراسایکلین)

210 میلی

 

4

اسپری CTC (کلر تتراسایکلین)

210 میلی

 

محصولات دارویی شرکت پارس کات

1

پودر سالینومایسین 12%

هر کیلوگرم

 

2

پودر مادورامایسین 1%

هر کیلوگرم

 

3

پودر نئوماسین

قوطی 250 گرم

 

4

پودر تایلوزین تارترات

ساشه 100

 

محصولات دارویی شرکت آفرین دارو

1

پماد پستانی سفکینومLC

سرنگ

 

2

محلول گلوکا مکمل زایمان

گالن 4 لیتری

 

3

محلول گلوکا مکمل زایمان

بطری 1 لیتری

 

4

پماد پستانی ماستیکر MC

سرنگ

 

5

پماد پستانی ماستی سیل DC

سرنگ

 

6

پماد داخل رحمی متریکر

سرنگ

 

7

پماد رحمی متریسف

سرنگ

 

محصولات دارویی شرکت پارس دوفارما

1

سوسپانسیون تزریقی پن استرپ جکت

100 سی سی

 

2

محلول تزریقی آموکسی سیلین 15%

100 سی سی

 

3

مولتی ویتامین تزریقی - ویتول جکت فورت

ویال 100 میلی

 

4

پودر داکسی سایکلین 50%

قوطی 100 gr

 

5

پودر اکسی تتراسایکلین 50%

قوطی 200 gr

 

6

پودر کلیستین 4،800،000 میلیون واحد

قوطی 125 گرمی

 

7

پودر دوفاپریم 48%- پودر خوراکی T.S

قوطی 200 گرمی

 

8

پماد استرودکسMC

سرنگ

 

9

پماد تترازیلون MC

سرنگ

 

10

پماد بنزاکلوکس  DC

سرنگ

 

11

پماد مستی کلوکس MC

سرنگ

 

12

پماد کاناکلوکسDC

سرنگ

 

13

پماد لینکوزیلون MC

سرنگ

 

14

پماد سولفادیمیدن + تری متوپریم DC

سرنگ

 

محصولات دارویی شرکت کوه چم

1

آجر ضدعفونی کننده پیرافرم

عدد

 

محصولات دارویی شرکت ایمان صبا

1

محلول تزریقی دیمینازون

ویال 100 سی سی

 

2

محلول سوسپانسیون تزریقی پنی سیلین 3 میلیون(پروسپن)

ویال 100 سی سی

 

3

محلول تزریقی زایلازین

ویال 30 سی سی

 

4

محلول تزریقی اروتروپین

ویال 50 سی سی

 

5

محلول تزریقی آلفاکائین+آدرنالین

ویال 100 سی سی

 

محصولات دارویی ضماد

1

پماد اکتیول دامی

200 gr

 

2

پماد اکتیول دامی

50 gr

 

3

محلول تنطوریده 3%- غلیظ 220 میلی

220 میلی

 

محصولات دارویی شرکت نوردارو

1

دام کرم

قوطی 1 کیلویی

 

2

های باکتر جنت

گالن 8/3لیتری

 

3

مایکو جرم

گالن 4 لیتری

 

4

اچ سی دی

گالن 4 لیتری

 

5

پماد فایتو

تیوپ 35 گرمی

 

محصولات دارویی شرکت سینا توزین

1

پودر اروتروپین

کیلوگرم

 

2

پودر نفرامین

کیلوگرم

 

محصولات دارویی شرکت مشک فارم فارس

1

سم پروپکسور 1%

قوطی

 

2

سم فوکسیم 50%

بطری 1 لیتری

 

3

سم پروپتامفوس امولسیون 35%

بطری 1 لیتری

 

4

سم دامی سایپرمترین 10%  EC

150 سی سی

 

5

سم دامی سایپرمترین 10% EC

بطری 1 لیتری

 

6

سم جایگاه سایپرمترین 10% EC

بطری 1 لیتری

 

7

سم دلتامترین 10%  ECدامی

بطری 1 لیتری

 

8

سم دلتامترین 5%  ECدامی

بطری 1 لیتری

 

9

پودر حشره کش کنترل 2

150 گرمی

 

10

سم پرمترین 10% EC

بطری 1 لیتری

 

محصولات دارویی شرکت زوفا پرنیان

1

محلول تزریقی متوکلوپرامید

ویال100 سی سی

 

2

هایپرتونیک تزریقی گلوکوجت-دکستروز 50%

100 سی سی

 

3

هایپرتونیک تزریقی گلوکوجت- دکستروز 50%

500 سی سی

 

4

هایپرتونیک تزریقی سالین جت-کلروسدیم 2/7%

1000 سی سی

 

5

هایپرتونیک تزریقی سالین جت-کلروسدیم 2/7%

250 سی سی

 

6

ایزوکربیجت - ایزو سدیم بی کربنات 3/1 %

500 سی سی

 

7

محلول بیکربنات 4/8%

100 سی سی

 

8

محلول cmp+ دکستروز

500 سی سی

 

9

ست سرم فیلتردار و بدون فیلتر با سر سوزن 14

عدد

 

10

سرسوزن 14

_

 

11

اسپری فحل یابی

400 سی سی

 

12

انفوزیون کلرور سدیم 2/7 %

100 سی سی

 

13

انفوزیون کلرور سدیم 2/7 %

250 سی سی

 

محصولات دارویی متفرقه

1

شیرخشک مانالاک

کیلوگرم

 

2

شیرخشک یورولاک

کیلوگرم

 

3

آنزیم برگازیم

کیلوگرم

 

4

اسپری کلستین+اسپکتینومایسین –فاروسیل

120 میلی

 

5

ست سرم دامی CHINA

عدد

 

6

نوار بای وارول ضد کنه واروا

قیمت هر عدد نوار

 

7

مکمل غذایی گوساله –  Dia stop

سطل 2 کیلویی

 

8

آب مقطر- پژهان شیمی

بطری 500 سی سی

 

9

محلول خوراکی فیتوسین

بطری نیم لیتری

 

10

سم مگس بایت   BAIT- بایر آلمان

قوطی 350 گرمی

 

11

اسپری فحل یابی

500 سی سی

 

12

هورمون سینارلین GNRH_ سیناژن

ویال 10 میلی

 

محصولات دارویی شرکت دانوش دارو

1

محلول خوراکیمحلول خوراکی
کلیستار-کلیستین سولفات 2 میلیون

بطری 1 لیتری

 

2

محلول خوراکی هگزیتار- برم هگزین 1%

بطری 1 لیتری

 

محصولات دارویی شرکت نوژان مهر

1

محلول تزریقی باکتریسول

ویال 50 میلی

 

2

محلول تزریقی آلفوس+  B12

ویال 50 میلی

 

محصولات دارویی شرکت فاترو  FATROO

1

واکسن بیوواک(نیوکاسل+کلون) مپانی فاترو

ویال 2500 دزی

 

محصولات دارویی شرکت آلفاسان هلند

1

محلول تزریقی کتامین 10%

ویال