•  

    تماس با ما

    تلفن: 44036322، فکس: 44076887

  •  

    ساعت کاری

    8 صبح الی 4:30 عصر

لیست محصولات و قیمت شرکت زیست فناوری کیمیا

ردیف

نام دارو

در هر كارتن
نوع بسته بندی

قیمت

1

پماد پستانی لینکونئوسین MC

180  سرنگ

 

2

پماد پستانی پنسترزون MC

180  سرنگ

 

3

پماد پستانی تترانبالون MC

180  سرنگ

 

4

پماد پستانی لاکتوسین MC

180  سرنگ

 

5

پماد پستانی کاناسیلین MC

180  سرنگ

 

6

پماد پستانی لاکتوپن MC

180  سرنگ

 

7

پماد پستانی لاکتولین MC

180  سرنگ

 

8

پماد پستانی نفپنسین MC

270  سرنگ

 

9

پماد سفکونینومMC

180 سرنگ

 

10

پماد پستانی کلوکسالموDC

180  سرنگ

 

11

پماد پستانی کالوپن DC

180  سرنگ

 

12

پماد پستانی درایپن DC

180  سرنگ

 

13

پماد پستانی درایلین DC

180  سرنگ

 

14

پماد پستانی نفپنسین DC

270   سرنگ

 

15

پماد پستانی تری درای DC

180  سرنگ

 

16

آنفوزیون داخل رحمی متریکیم

4بسته 10 تايي

 

17

خمیر شاخ سوز ناتریوما

50 عددي

 

18

محلول خوراکی لاکسالین

12 بطري

 

19

محلول سولفاکیم

24 بطري

 

20

محلول ضد نفخ کیمیفن10%

35 بطري

 

21

کرم خارج پستانی مست آدر

6 تيوپ

 

22

پماد چشمی استریل آیسیلین

96 تيوپ

 

23

پماد چشمی استریل آیبیوتیک

96 تيوپ

 

24

پماد بيسموت ساب نيترات DC

270 سرنگ

 

25

ژل لوبريكانت

4 ليتري

 

26

ژل لوبريكانت

1 ليتري