•  

    تماس با ما

    تلفن: 44036322، فکس: 44076887

  •  

    ساعت کاری

    8 صبح الی 4:30 عصر

لیست محصولات و قیمت شرکت رازک

ردیف

نام دارو

نوع بسته بندی

   قیمت   

1

اكسي وت 5%

50 سي سي

 

2

اكسي وت10 %

50 سي سي

 

3

اكسي وت 20% LA

50 سي سي

 

4

آدويت (ويتامين AD3E)

50 سي سي

 

5

انرو سين 5%

50 سي سي

 

6

لينكوپك

50 سي سي

 

7

آيورمكتين 1%

50 سي سي

 

8

فلونكس 5%

50 سي سي

 

9

اكسي فلونكس

50 سي سي

 

10

تایلوجکت 5%

50 سي سي

 

11

تایلوجکت 20%

50 سي سي

 

12

مایکوسین 30%(تیل مایکوزین)

50 سي سي

 

13

ويتافورت-ب (ب كمپلكس)

50 سي سي

 

14

تريپريم

50 سي سي

 

15

اف نكس (فلورفنيكل 30%)

50 سي سي

 

16

كپتوفن 10% (کتوپروفن)

50 سي سي

 

17

سلوجكت- ايي

50 سي سي

 

18

ویتاسول (AD3EC)

50 سی سی

 

19

دگزا فنیل (دگزامتازون+ فنیل بوتازون)

50 سی سی

 

20

کلر فنیرامین مالئات

50 سی سی

 

21

ملوکسیکام 2%

50 سی سی

 

22

جنتامایسین 5/

50 سی سی

 

23

بوپاروکس 5%(بوپارواگن)

50 سی سی

 

24

ترانکرون

50 سی سی

 

25

انروفلوکساسین 10% تزریقی

50 سی سی

 

26

پنی سیلین 1 میلیون واحد 1 گرمی

10 سی سی

 

27

پنی سیلین 3 میلیون واحد 3 گرمی

20 سی سی

 

28

پنی سیلین 5 میلیون واحد 5 گرمی

20 سی سی

 

29

پنی سیلین جی بنزاتین یک میلیون واحد – پودر قابل تزریق

10 سی سی

   

30

روکساسین10%  کالیر اسپانیا

100 سی سی

 

31

اكسي وت 5%

100 سي سي

 

32

اكسي وت10 %

100 سي سي

 

33

اكسي وت 20% LA

100 سي سي

 

34

تایلوجکت 5%

100 سي سي

 

35

تایلوجکت 20%

100 سي سي

 

36

لينكوپك

100 سي سي

 

37

تريپريم

100 سي سي

 

38

متافوسل

100 سی سی

 

39

نواسل(متامیزول سدیم)

100 سی سی

 

40

ویتاسول (AD3EC)

100 سی سی

 

41

مینراسل

100 سی سی

 

42

کپتوفن 10%

100 سی سی

 

43

کوبافوس

50 سی سی

 

44

ويتافورت –ب (ب كمپلكس)

25 سي سي

 

45

اكسي وت10 %

25 سي سي

 

46

مایکوسین 30% (تیل مایکوزین)

25 سي سي

 

47

سینکرومات

20 سی سی

 

48

ایندایجست تزریقی اسپانیایی

30 سی سی

 

49

دیاسف (سفتیوفور) اسپانیایی

100 سی سی

 

50

وتگلندین خارجی

20 سی سی